Przejdź do treści
stumilowy-las
Banner 0
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Przejdź do stopki

Projekt unijny II

Treść

 

ŻŁOBEK STUMILOWY LAS  II : wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

 

Żłobek STUMILOWY LAS II: wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznań. Konkurs nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/18

nr konta do wpłat rodziców - projekt nr 2 
14 1090 1476 0000 0001 4265 5903

w tytule wpłaty proszę wpisać : miesiąc, imię i nazwisko dziecka ( jeśli nazwisko uczestnika projektu jest inne proszę również wpisać nazwisko uczestnika)

 

Ogłaszamy nabór 

Wobec niezaprzeczalnej i stale rosnącej potrzeby zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom w żłobkach oraz pomocy ich rodzicom pragniemy przedstawić najważniejsze warunki uczestnictwa w prowadzonym przez  DAMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach projekcie „ŻŁOBEK STUMILOWY LAS II: wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Działanie 6.4.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Naczelnym celem projektu nie jest tylko utworzenie i prowadzenie żłobka czyli opieki nad dziećmi ale również pomoc rodzicom i opiekunom w powrocie do pracy i aktywizacji zawodowej. Z założenia tego wynika konieczność spełnienia szczególnych warunków przez rodziców dzieci objętych opieką w naszym żłobku. Jednocześnie jednak mogą oni skorzystać z preferencyjnych warunków finansowych -czyli niższej opłaty za opiekę nad dzieckiem dla rodzica  Pokrycie kosztów opieki świadczenia usług opieki nad jednym dzieckiem ze środków unijnych może trwać maksymalnie 12 miesięcy i nie pokrywa ich w całości jednak znacząco je obniża.

Projekt w zakresie opieki nad dziećmi  będzie realizowany od 01.czerwca  2019 roku do 31 maja 2020r. 

Głównym celem projektu jest utworzenie 21 miejsc opieki nad dziećmi oraz wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia w okresie realizacji projektu , 21 osób ( 16K i 5M), zamieszkujących w gminie Komorniki, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 i dla których opieka ta stanowi barierę w powrocie/wejściu na rynek pracy.

Grupa docelowa projektu:

 - 21 osób fizycznych (16K,5M), zamieszkujących w województwie wielkopolskim, na terenie gminy Komorniki, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Schemat rekrutacji ( 10-17 maj 2019r.):

punktacja:

 - bezrobotny/ bierny zawodowo - 10 pkt

 - o niskich kwalifikacjach - 5 pkt

 - długotrwale bezrobotny - 5 pkt

 - niepełnosprawny - 4 pkt

 - 50 lat i więcej - 3 pkt

 - urlop macierzyński/ rodzicielski - 2 pkt

 - pracujący  - 1 pkt

 

do projektu zakwalifikowanych zostanie 21 osób z najwyższą liczbą punktów, zgłoszenia o niższej liczbie punktów utworzą rezerwę.

aplikacja;

pliki należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do biura projektu w nieprzekraczalnym terminie 17.05.2019 do godz 12.00

lub przesłać na adres mailowy przedszkole@stumilowy.com w tytule proszę wpisać   "rekrutacja RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/18"​

koordynator projektu:

Monika Garczarek tel 696063800​

 

biuro projektu:

ul Południowa 48

62-064 Plewiska ( na terenie przedszkola Stumilowy Las)

 

Pliki do pobrania

 

aktywizacja zawodowa - informacja 

W projekcie jest przewidziana indywidualna aktywizacja zawodowa dla bezrobotnych uczestników projektu. Szkolenia dla uczestników projektu odbywać się będą po wytyczeniu indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej przez doradce zawodowego. Terminy szkoleń zostaną podane do informacji publicznej na stronie żłobka po otrzymaniu informacji od doradcy zawodowego.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Żłobek Stumilowy Las prowadzony przez spółkę Damo (dalej: Żłobek) pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Żłobku, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Stumilowy Las prowadzony przez Damo Sp. z o.o., e-mail: przedszkole@stumilowy.com

 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Dawid Garczarek, e-mail: dawid@stumilowy.com

 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 5 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

24958