Przejdź do treści
stumilowy-las
Banner 0
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Przejdź do stopki

Program Przedszkola

Treść

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 

STUMILOWY LAS W PLEWISKACH

NA LATA 2018-2022

 

Motto przedszkola:

 

 

Misja przedszkola:​​​​​

- traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe

- wspomagamy wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu 
o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtujemy w nim poczucie własnej wartości, uczymy tolerancji i patriotyzmu, jesteśmy ogromnymi zwolennikami nauczania przez sztukę.

- przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie
z porażkami. Umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań

- rozwijamy kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtujemy otwartość na wiedzę

- wyposażamy wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny

- przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

 

Cele główne:

1.    Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych 
i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki 
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci;

2.    Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci;

3.    Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu
i w przedszkolu

4.    Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

5.    Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo- dydaktycznej,
a także atrakcyjną ofertę edukacyjną;

6.    Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry kierowniczej;

7.    Ścisła współpraca z rodzicami , jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci;

8.    Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami

 

Cele szczegółowe:

1.    Dziecko w procesie wychowania identyfikuje i nazywa różne stany emocjonalne

2.    Dziecko rozpoznaje i nazywa własne potrzeby oraz akceptuje potrzeby innych

3.    Dziecko akceptuje sytuację, w której występują różnice potrzeb, zdań lub celów

4.    Dziecko kontroluje własne zachowania i wskazuje zachowania akceptowalne społecznie

5.    Dziecko mówi wprost, czego oczekuje i co myśli, zachowując przyjazny klimat

6.    Dziecko realizuje różne zadania w małym zespole

7.    Dziecko uczestniczy w tworzeniu i przestrzeganiu norm współżycia opartych na wartościach

8.    Nauczyciel realizuje proces wychowawczy wykazując się głębokim zrozumieniem potrzeb dziecka i społeczności grupy

9.    Nauczyciel przestrzega zasad i norm opartych na wartościach

10.   Rodzice są informowani o wszelkich działaniach przedszkola podejmowanych wobec dziecka

11.    Rodzice są włączani do podejmowania działań na rzecz przedszkola

12.   Rodzice przestrzegają ustalonych norm i zasad wypracowanych wspólnie dla dobra dziecka.

 

Założenia koncepcji

Sposoby realizacji

Przedszkole wspomaga dzieci w budowaniu systemu wartości. Rozwija umiejętności społeczne, uczy tolerancji wobec innych

 

 • realizowanie programu wychowawczego;

 • realizowanie programów wspomagających rozwój emocjonalny;

 • placówka przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby;

 

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, przygotowuje je do osiągnięcia gotowości szkolnej

 • prowadzenie obserwacji i diagnozy dzieci;

 • systematyczna praca indywidualna ukierunkowana na dziecko, jego potrzeby
  i wszechstronny rozwój osobowości *udział dziecka w grach zespołowych, umiejętność postawienia celu i dążenia do jego realizacji, coraz lepsze przystosowanie społeczne, mniejsza konfliktowość, uwzględnianie racji innych osób;

 • organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej *rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 
  i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych potrzeb psychofizycznych: p. bezpieczeństwa, p. poznawcza, p. aktywności, p. samodzielności, wzrostu rozwoju osiągnięć, potrzeba kontaktu emocjonalnego, społecznego, p. przynależności, p. akceptacji; 

 • stwarzanie warunków do twórczości, rozwijania umiejętności i zdobywania wiedzy * postawa mająca swój wyraz w umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania nieznanych problemów i zadań);

 • organizowanie zajęć z logopedą, psychologiem z poradni terapeutą integracji sensorycznej (proces celowej organizacji zmysłów, aby prawidłowo interpretować rzeczywistość i reagować na nią we właściwy sposób);

 

Przedszkole organizuje procesy kształcenia w celu realizacji podstawy programowej (zestaw treści nauczania na danym etapie edukacyjnym)

 

 • ewaluowanie wybranych obszarów pracy placówki;

 • prowadzenie doskonalenia zawodowego przez nauczycieli;

 • zatrudniona kadra jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna;

Dziecko odbiorcą i twórcą sztuki

 

 • wykorzystywanie twórczych i aktywnych metod pracy (między innymi: Metody Dobrego Startu, m. aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss, „Dziecięcej matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, pedagogiki zabawy, metody ekspresji ruchowej Carla Orffa, m. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej Paula E. Dennisona, bajkoterapii, dramy, muzykoterapii, relaksacji, metody projektów, elementów planu daltońskiego, autoprezentacji);

 • zapewnianie dzieciom kontaktu ze sztuką: spektakle teatralne, koncerty, spotkania z ludźmi kultury;

 • współpraca z instytucjami kulturalnymi, domem kultury, Biblioteką;

 • udział w konkursach artystycznych, organizowanie przeglądów np.. „Młode talenty, Etiuda”;

Przedszkole kształtuje pozytywną postawę wobec zdrowia i środowiska naturalnego

 • wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych;

 • rozwijanie aktywności ruchowej;

·  kształtowanie proekologicznych postaw wychowanków;

 • udział w akcjach i programach ekologicznych, prozdrowotnych;

 • zbiórka surowców wtórnych;

Przedszkole troszczy się o bezpieczeństwo dzieci

 • przestrzeganie praw dziecka, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie, skuteczną komunikacje interpersonalną i bezpieczeństwo dzieci;

 • realizowanie treści kształtujących w dzieciach umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo
  i bezpieczeństwo innych zawarte w podstawie programowej, programie wychowania przedszkolnego;

 • wprowadzanie i przestrzeganie procedur, regulaminów poprawiających zachowanie bezpieczeństwa w placówce;

 • organizowanie na terenie przedszkola spotkań dotyczących bezpieczeństwa z pracownikami Policji, Straży Miejskiej , Straży Pożarnej;

 • przygotowanie dzieci do udziału w konkursach;

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola

 • aktywne włączanie rodziców w działalność przedszkola;

 • włączanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;

 • informowanie rodziców o sukcesach i porażkach swoich dzieci;

 • włączanie rodziców w proces ujednolicenia systemów wychowawczych w środowisku przedszkolnym i rodzinnym;

 • udzielanie sugestii dotyczących konsultacji ze specjalistami- psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej;

 • gromadzenie i analizowanie opinii, sugestii i oczekiwań rodziców;

 • stwarzanie okazji do bezpośredniego udziału 
  w życiu przedszkola- spotkania, uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania z psychologiem , logopedą;

 • wspieranie rodziców w przypadku problemów wychowawczych z dzieckiem – kontakty ze specjalistami;

 

Troska o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku. Współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów

 • promowanie osiągnięć przedszkola i troska
  o dobrą opinie w środowisku;

 • współpraca z organem prowadzącym, jednostkami samorządowymi oraz placówkami oświatowymi i kulturalnymi;

 

Koncepcja pracy przedszkola będzie ulegać modyfikacji w wyniku zmieniających się uwarunkowań. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. 

27751